اولین سامانه جامع ERP برای مدارس در سراسر کشور

اطلاعات بیشتر

HPPN-EDU سامانه ای برای مدارس نخبه پرور کشور

اطلاعات بیشتر

سامانه یکپارچه و نظام مند مدرسه هوشمند

اطلاعات بیشتر
سرعت در انجام

a

ab

سرعت در انجام

c

df

سرعت در انجام

z

we

آخرین مدارس ثبت شده

مدرسه هوشمند هاتف

600 دانش آموزان
ممتاز

2106618828

100 دانش آموزان
ممتاز